Polydiatonism

Polydiatonism is a unique method of composing contemporary classical music.

 

 

 

Creator of Polydistonism
Composer
Heikki Ruonaniemi

Polydiatonismi on uudenlainen tapa säveltää klassista nykymusiikkia.

 

 

 

Polydiatonismin kehittäjä
Säveltäjä
Heikki Ruonaniemi

Breafly

Lyhyesti

Polydiatonism is contemporary music. It is based on the tradition and scale structure of Western music. Polydiatonism uses heptatonic scales. The composing method is polyphonic. Polydiatonism is based on the interactions between independent melodies, and it does not include anything related to chords or chord progressions.

According to the same principle how diatonic scales aka church modes that belongs into the heptatonic scales are formed it is possible to make two more similar heptatonic scales more. All of these are used in polydiatonism. Because of this expanded concept of diatonic scales and polyphonic way to compose, the composing method is called Polydiatonism.

The work of composition consists of three phases. At first the composer creates the Binding. This is the actual composition, but it has not been made for playing or performing. For performing the score is arranged from the Binding. Finally, the score is performed. All these stages can be made by same or different person or group.

Polydiatonic music seeks to realize the idea of absolute music on the principle of autonomous music. For composing it has a compilation of rules based on human cognitive abilities and the inner laws of music. Absolute music goals are best achieved by following the rules as closely as possible.

The musical starting point for polydiatonism is the Comparison Principle. It compares everything heard with what was heard before. On the basis of the magnitude of the difference i.e. the Degree of Change, one will get known the parts of the composition and its the architectural structure.

Polydiatonismi on nykymusiikkia. Se pohjautuu länsimaisen musiikin perinteeseen ja asteikkorakenteeseen. Polydiatonismi käyttää heptatonisia asteikoita. Sävellystapa on polyfoninen. Polydiatonismi perustuu itsenäisten melodioden keskinäisiin vuorovaikutuksiin, eikä siihen sisälly mitään sointuihin tai sointutehoihin liittyvää.

Heptatonisiin asteikkoihin kuuluvien diatonisten asteikoiden eli kirkkosävellajien muodostumisperiaatteella on mahdollista tehdä lisää kaksi vastaanlaista heptatonista asteikkosarjaa. Polydiatonismissa käytetään näitä kaikkia. Tämän laajennetun diatonisten asteikoiden käsitteen ja polyfonisen sävellystavan vuoksi sävellysmetodista käytetään nimeä polydiatonismi.

Sävellystyö sisältää kolme vaihetta. Ensin säveltäjä luo niteen. Tämä on varsinainen sävellys, mutta sitä ei ole tehty soitettavaksi tai esitettäväksi. Niteestä sovitetaan esitettäväksi tarkoitettu partituuri. Lopuksi partituuri esitetään. Kaikki vaihteet voivat olla saman tai eri henkilön tai ryhmä tekemiä.

Polydiatoninen musiikki pyrkii toteuttamaan absoluuttisen musiikin ajatusta autonomisen musiikin periaatteella. Siinä on säveltämistä varten laadittu ihmisen kognitiivisiin kykyihin ja musiikin sisäisiin lainalaisuuksiin pohjautuva säännöstö. Lähimmäksi absoluuttista musiikkia päästään tarkalla sääntöjen noudattamisella.

Polydiatonismin musiikillinen lähtökohta on vertailuperiaate. Siinä kaikkea kuultavaa verrataan aiemmin kuultuun. Eron suuruuksien eli muutosasteiden perusteella hahmotetaan sävellyksen osat ja arkkitehtoninen rakenne.

Watch the score (PDF) and listen

Katso partituuri (PDF) ja kuuntele

PDF Books

PDF Kirjat

Arranging a Binding (Composition)

Niteen (sävellyksen) sovittaminen

It is allowed to make new arrangements from Bindings, provided one follows the rules and principles of polydiatonism. Otherwise, it is forbidden. If you want to make your own arrangement from my compositions download the corresponding PDF file. It has all the information you need to make the arrangement.

Uuden sovituksen tekeminen niteestä on luvallista, jos noudattaa polydiatonismin sääntöjä ja periaatteita. Muutoin se on kiellettyä. Jos haluat tehdä oman sovituksen sävellyksistäni, niin lataa sävellystä vastaava PDF tiedosto. Siinä on kaikki sovittamisessa tarvittava tieto.

Something about me

I was born in the Arctic Circle in the small town of Rovaniemi in Finland in 1954. Music has always been significant part of my life. From the very beginning I realized that because of the motor skills of my hands I will never be a good player. After that I focused on to the theory and structure of the music. This suited my analytical way of thinking very well.

Jotakin minusta

Olen syntynyt 1954 Rovaniemellä. Musiikki on aina ollut minulle merkittävä osa elämääni. Jo hyvin aikaisessa vaiheessa minulle kävi selväksi, että motoristen ominaisuuksieni vuoksi minusta ei tule soittajaa. Tämän jälkeen keskityin musiikin teoriaan ja rakenteeseen. Tämä sopi hyvin analyyttiseen ajattelutapaani.

In 1970 when I was 16 years old, I start to develop a composing method that is suitable for myself. For years, alongside my day job, I continued to develop the method. Except for short courses I have not studied music. During development work I independently improved my musical skills. Simultaneously the philosophy of music became a significant part of thinking to me. In 2018, after hundreds of different experiments done in the 48 years, my composing method was complete.

When I retired in the year 2018, I start to write my method to the one whole. At the same time, I began to compose according to my method. In the beginning of the year 2020 my writing work was finished and at the same time I had done 5 compositions. Because nowadays music and composing are filling my days I have started to call myself as a composer.

This is how I hear the world.

Composer
Heikki Ruonaniemi

heikki.ruonaniemi@gmail.com

Vuonna 1970, kun olin 16 vuoden ikäinen, aloin kehittämään itselleni sopivaa sävellystapaa. Vuosien ajan, päivätyöni ohella, jatkoin kehitystyötä. Lyhyitä kursseja lukuun ottamatta en ole opiskellut musiikkia. Kehitystyön kuluessa olen omatoimisesti lisännyt musiikillisia taitojani. Samanaikaisesti musiikin filosofiasta tuli minulle merkittävä osa ajattelua. Vuonna 2018, satojen erilaisten 48 vuoden aikana tehtyjen kokeilujen jälkeen, oli sävellysmenetelmäni valmis.

Jäädessäni eläkkeelle vuonna 2018, aloin kirjoittamaan menetelmääni yhdeksi kokonaisuudeksi. Samaan aikaan aloin säveltää menetelmäni mukaisesti. Vuoden 2020 alussa kirjoitustyöni oli valmis ja samaan aikaan olin säveltänyt 5 teosta. Koska nykyisin musiikki ja säveltäminen täyttävät päiväni, olen alkanut kutsua itseäni säveltäjäksi.

Näin kuulen maailman.

Säveltäjä
Heikki Ruonaniemi

heikki.ruonaniemi@gmail.com